$clau2){ $msg = "La confirmació de la clau no correspon amb la clau"; $hasError = true; } //Check to make sure sure that a valid email address is submitted if(trim($_POST['email']) == '') { $hasError = true; } else if (!eregi("^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%-]+\.[A-Z]{2,4}$", trim($_POST['email']))) { $hasError = true; } else { $email = trim($_POST['email']); } if(trim($_POST['telf']) == '') { $hasError = true; } else if (!eregi("^\(?[0-9]{3}\)?|[0-9]{3}[-. ]? [0-9]{3}[-. ]?[0-9]{4}$", trim($_POST['telf']))) { $hasError = true; } else { $telf = trim($_POST['telf']); } //Check to make sure sure that a register_residencia is submitted if(trim($_POST['register_residencia']) == '') { $hasError = true; } else { $radio_residencia = trim($_POST['register_residencia']); } //Check to make sure sure that a register_ocupacio is submitted if(trim($_POST['register_ocupacio']) == '') { $hasError = true; } else { if (trim($_POST['register_ocupacio']) == '99' && trim($_POST['registre_ocupacio_altres_text']) == ''){ $hasError = true; }else{ $register_ocupacio = trim($_POST['register_ocupacio']); } } //Check to make sure sure that a register_idioma is submitted if(trim($_POST['register_idioma']) == '') { $hasError = true; } else { $register_idioma = trim($_POST['register_idioma']); } //If there is no error, send the email if(!isset($hasError)) { //create de user in the DB //include con la información de conexión a la BD del Server @mysql_connect("localhost", $CONFIG['db_user'], $CONFIG['db_pass']) or die("No se ha podido conectar con el servidor BD"); // include con la información de conexión a la BD de la WS @mysql_select_db($CONFIG['db_base']) or die("No se ha podido abrir la BD"); $query = "SELECT codi FROM usuaris WHERE codi=\"$codi\""; $result = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($result) <> 0){ $msg = "Usuari ja existeix. Seleccioni un altre nom d'usuari."; $hasError = true; }else{ $query = "SELECT email FROM usuaris WHERE email=\"$email\""; $result = mysql_query($query); if (mysql_num_rows($result) <> 0){ $msg = "Ja existeix un usuari registrat amb aquesta adreça electrònica. Seleccioneu una altra adreça electrònica."; $hasError = true; }else{ $query = "INSERT INTO usuaris SET codi=\"$codi\", clau=\"$clau\", email=\"$email\", telf=\"$telf\", nom=\"$registername $registercognoms\", perfil=\"$register_ocupacio\", residente=\"$radio_residencia\", lang=\"$register_idioma\""; $result = mysql_query($query); $id = mysql_insert_id(); $msg = "Missatge enviat correctament!"; $resp['msg'] = $msg; } } if(!isset($hasError)) { switch ($register_ocupacio) { case 1: $register_ocupacio = "Consumidor"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 2: $register_ocupacio = "Botiguer"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 3: $register_ocupacio = "Emprenedor"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 4: $register_ocupacio = "Agent immobiliari"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 5: $register_ocupacio = "Empresari"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 6: $register_ocupacio = "Inversor"; $txt_perfil = $register_ocupacio; break; case 99: $register_ocupacio = "Altres - ".trim($_POST['registre_ocupacio_altres_text']); $txt_perfil = trim($_POST['registre_ocupacio_altres_text']); break; } //update perfil and perfil_txt in db $query = "UPDATE usuaris SET txt_perfil=\"$txt_perfil\" WHERE Id = $id"; $result = mysql_query($query); switch ($radio_residencia) { case 0: $radio_residencia = "No"; break; case 1: $radio_residencia = "Si"; break; } if ($idioma == "cat"){ $idioma = "Català"; }else if ($idioma == "cas"){ $idioma = "Castellano"; }else if ($idioma == "eng"){ $idioma = "English"; }else if ($idioma == "xin"){ $idioma = "Xinés"; } //mail to planol $subject = 'Dades del formulari de registre'; $emailTo = 'gsevilla@planol.info, dnogue@planol.info'; $body = "Nom: $registername $registercognoms \n\nEmail: $email \n\nViu a CIUTAT?: $radio_residencia \n\nOcupació: $register_ocupacio \n\nIdioma: $idioma"; //$header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/plain; charset=UTF-8' . "\r\n"; //$headers = 'From: Eixos.cat ' . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $email; require_once "/var/www/htdocs/llibreries/class.PlanolMail.php"; $mail = new PlanolMail(array( "From" => $email, "FromName" => $registername.' '.$registercognoms, "Subject" => $subject, "Body" => $body, "To" => $emailTo )); if ($mail->send()) $emailSent = true; else $emailSent = false; //mail to user $subject = 'Registre'; $body = "Us heu enregistrat.\\n\\nSi us heu donat d'alta com a \"comerciant\" o bé \"agent immobiliari\", en breu l'administració del web es posarà en contacte amb vosaltres."; $mail = new PlanolMail(array( "From" => 'no-reply@eixos.cat', "FromName" => "Web Eixos.cat", "Subject" => $subject, "Body" => $body, "To" => $email )); if ($mail->send()) $emailSent = true; else $emailSent = false; } } } ?> Eixos.cat

Formulari de registre
Residiu a CIUTAT?
  • A què us dediqueu?


  • Idioma
  • Seguiu-nos a:

    Facebook